MISSIÓ I OBJECTIUS

Taula Sense Llar

Missió i Objectius de Taula Sense Llar de Badalona

A la Taula Sense Llar duem a terme diferents activitats per complir amb la nostra missió principal, la sensibilització, conscienciació i coneixement de la situació de les persones sense llar a Badalona i tot Catalunya, així com donar eines i solucions a les persones que es troben en situació de sensellarisme.

A més, desenvolupem una sèrie d’objectius, per tal de poder organitzar i millorar la nostra tasca i oferir a la ciutadania informació útil, clara i resolutiva davant de la situació actual.

Missió i Objectius de Taula Sense Llar de Badalona

MISSIÓ

9

Sensibilitzar i conscienciar als veïns i veïnes i a les entitats ciutadanes de la realitat complexa del sensellarisme i de la necessitat de cercar solucions i de promoure intervencions i serveis d’acompanyament i atenció.

9

Aconseguir que la situació de les persones sense llar a la ciutat de Badalona sigui coneguda per la ciutadania, formi part del debat públic, tingui un tractament respectuós en els mitjans de comunicació i sigui present a l’agenda política dels grups del consistori.

9

Donar a conèixer el serveis municipals i els oferts també per les entitats socials, així com els circuits de derivació i d’atenció.

9

Millorar la coordinació entre entitats i entre serveis, per optimitzar els recursos i facilitar la continuïtat en l’acompanyament. Alhora obrir aquests a la participació ciutadana.

9

Analitzar les noves necessitats i perfils canviants de les persones que pateixen el sensellarisme i proposar projectes i actuacions d’innovació, amb l’objectiu final de reduir al màxim possible el nombre de persones que dormen a la via pública. Intentar que la Taula esdevingui un referent a nivell de projectes.

OBJECTIUS A DESENVOLUPAR EN EL PERÍODE 2022-2023

9

Fer un mapeig i un catàleg dels serveis oferts.

9

Actualitzar la WEB i fer-la més efectiva com a eina explicativa i funcional.

9

Millorar la recollida de dades de l’activitat als serveis gestionats pels membres de la Taula.

9

Millorar la coordinació. Producció de protocols de derivació i la seva implementació i avaluació, tot incorporant la perspectiva de les persones usuàries.

9

Continuïtat dels Recomptes bianuals i començar a realitzar Cens qualitatius.

9

Situar el territori dins del desenvolupament de l’Estratègia Global per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

9

Fer una campanya d’interacció/presentació amb altres serveis i agents del territori.