La Taula Sense Llar de Badalona recorda el Decàleg de Reflexions sobre les Persones Sense Llar: la manca d’habitatge crea exclusió

Notícies de Taula Sense Llar

23/11/2020
Foto: Enric Estévez (Revista de Badalona)

La Taula Sense Llar de Badalona organitza des del 2018 un acte per commemorar el Dia Mundial de Persones Sense Llar a la ciutat al novembre. Aquest any, a causa de la Covid-19, no es farà un acte presencial però des de la Taula es vol continuar commemorant aquest dia tal com es fa a altres ciutats i recordar el contingut del Decàleg de Reflexions llegit l’any passat a la Plaça de la Vila per tal de posar de relleu i conscienciar sobre la problemàtica del sensellarisme.

La complexitat del sensellarisme i l’habitatge com a dret són dos dels punts destacats al Decàleg de Reflexions sobre les Persones Sense Llar elaborat per la Taula Sense Llar de Badalona i llegit l’any passat a la Plaça de la Vila. Aquest any des de la Taula es vol tornar  a compartir aquest decàleg en un context de crisi econòmica i social que s’ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid-19 ja que la manca d’habitatge està estretament vinculada amb l’exclusió social.   

La Taula Sense Llar de Badalona organitza també cada dos anys el Recompte de Persones Sense Llar a la ciutat, que aquest any 2020 estava previst per al maig. Des de la Taula es vol realitzar el recompte el proper any 2021, si la situació ho permet, per ajudar a dimensionar el fenomen de les persones que dormen al carrer, poder tenir dades que es poden comparar amb les d’anys anteriors i analitzar la tendència a la ciutat.

Encara que aquest any 2020 no es va poder fer el recompte sí que es va comptabilitzar informació sobre les persones sense llar que dormien en centres d’acollida, habitacions de relloguer o espais considerats com infrahabitatge la nit del 20 de maig, una xifra que també va recollir els serveis extraordinaris habilitats en relació a la situació de confinament. Es van comptabilitzar 404 persones dormint en serveis per a persones sense llar. Per reduir el nombre de persones que dormen al carrer -i també l’infrahabitatge, un dels temes que la Taula creu que és important abordar- cal fer créixer el parc d’habitatge social tal com recull el Decàleg de Reflexions.

Els membres de la Taula Sense Llar de Badalona, en l’última reunió celebrada a l’octubre telemàticament, es van comprometre a seguir treballant tècnicament de forma coordinada davant el sensellarisme i a incidir més pel que fa a la sensibilització social.  

La Taula Sense Llar de Badalona és un espai de trobada i treball constituït l’any 2017 per entitats d’acció social que desenvolupen programes d’atenció a persones en situació de sense llar a Badalona –Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Roca i Pi, Fundació Mambré, Fundació Acollida i Esperança, Creu Roja Barcelonès Nord, Sant Joan de Déu Serveis Socials– i per representants de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona. 

Decàleg de Reflexions amb motiu del Dia Mundial de Persones Sense Llar 2020:

  1. La realitat del sensellarisme és un fenomen complex. Més enllà de la biografia particular de la persona que la pateix, cal denunciar les causes estructurals que la provoquen: pobresa, atur, manca d’habitatge, desigualtats socials. És important no culpabilitzar la persona i evitar idees preconcebudes i/o expressions que la deshumanitzin.
  2. Tota persona té dreta un habitatge digne.
  3. L’habitatge és un bé de primera necessitat i no hauria de quedar restringit a les lleis del mercat. Les pràctiques especulatives perjudiquen el dret a l’habitatge i cal evitar-les.
  4. L’infrahabitatgeés també sensellarisme. Les barraques, els assentaments en naus o edificis i els pisos que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat són sensellarisme. I són també mostra d’una pobresa amagada alarmant.
  5. Cal promoure ja polítiques públiques que facin possible unparc d’habitatge social, que actualment és clarament insuficient.
  6. És imprescindible garantir l’accés a serveis bàsicsa les persones que viuen en aquests moments al carrer (menjar, dutxes, acompanyament…), especialment en els dies d’hivern.
  7. Tot i els esforços realitzats per disposar d’un recurs de primera atenció a la ciutat i per consolidar l’equip de detecció i atenció a persones sense sostre, cal continuar complementant els serveis actuals per fer un seguiment de les personesi una derivació als recursos adequats.
  8. Com a Taula Sense Llar de Badalona ens comprometema seguir treballant tècnicament de forma coordinada en l’acompanyament i atenció als homes i dones que viuen al carrer. I a continuar fent sensibilització social i incidència política.
  9. Demanem també la implicació dels veïns i veïnes. Cal que tots plegats posem a l’agenda de la ciutat la realitat del sensellarisme. Continuarem convidant a participar als veïns i veïnes en els projectes i serveis que ja estan en funcionament, dins de l’àmbit del voluntariat.
  10. Finalment demanem a tots els grups políticsdel consistori la seva aportació per aconseguir entre tots i totes una millora en les polítiques socials i en l’accés a l’habitatge com a elements fonamentals per garantir la cohesió social que volem per a Badalona.

Si t’ha agradat, pots compartir a:

0 Comentaris

Enviar un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.